Vaaliteemat 2019

Kohti perhe- ja lapsiystävällisempää yhteiskuntaa

Tahdon olla luomassa perheystävällisempää yhteiskuntaa, jossa perheet ja lapset otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa. Yhteiskunnan hyvinvoinnin lähtökohtana ovat hyvinvoivat perheet.

Koulutuksen resurssit on turvattava. 

Taloudelliset panostukset lapsiin tuovat maahamme vaurautta pitkällä tähtäimellä. Lapsiperheiden köyhyyden torjumisella, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadukkuudella ja riittävällä resurssoinnilla ja ennaltaehkäisevällä ja oikea-aikaisella tuella perheet ja lapset voivat paremmin.

Perhevapaauudistuksessa täytyy jatkossakin mahdollistaa perheiden vapaus itse päättää lastensa hoitomuodosta, myös kotihoitoa täytyy tukea perheen niin valitessa. Hyvällä ja kannustavalla perhepolitiikalla lisätään syntyvyyttä.

On oikeus vanheta arvokkaasti

Vanhukset ovat yhteiskuntamme arvokkaita jäseniä, jotka ansaitsevat hyvän elämän ehtoon. He ovat rakentaneet hyvinvointi-Suomemme, josta nyt saamme nauttia. Kotihoidossa olevat vanhukset tarvitsevat riittävän tuen kotiin, ja kun he eivät enää pärjää kotona, on laitospaikan löydyttävä. Laitosten ilmapiirin on oltava lämmin ja hyväksyvä ja hoitajamitoituksen riittävä. Nythän laitoksissa asuvat ne, joiden toimintakyky on jo merkittävästi alentunut ja tämä täytyy huomioida hoitajamitoituksessa. Tarvitsemme inhimillisempää otetta päätöksiin.

Rakkautta ja rajoja maahanmuuttoon

Kohdistamme avun kipeimmin tarvitseville vahvistamalla kiintiöpakolaisjärjestelmää ja ennaltaehkäisemällä pakolaisuutta kehitysyhteistyön, kansainvälisen politiikan ja kriisiavun keinoin.

Oleskelulupaprosessien on nopeuduttava turvapaikanhakijoiden kohdalla. Kielteisen päätöksen saaneiden on poistuttava maasta ja karkottamisprosessien on oltava nopeita. Suomalaisten turvallisuus on etusijalla; turvapaikanhakijoiden vapaan liikkumisen maassamme ei tulisi olla itsestäänselvyys.

EU:n ulkorajojen valvonnan on oltava tehokasta.

Myönteisen turvapaikan saaneet ja pakolaisstatuksella maahan tulleet täytyy kotouttaa huolellisesti yhteiskuntaamme ja voimme itse olla kotouttamisen apuna ottamalla heidät mukaan seurakuntiimme, yhdistys- ja harrastusporukoihin.

Arvostamme omia, kristillisiä juuriamme.

Yrittäjyys luo työtä

Yrittäjyyden merkitys täytyy tunnustaa yhteiskunnassamme. Paitsi suuryritysten, myös pienten ja keskisuurien yritysten toimintaedellytykset on turvattava.

Yrittäjäksi ryhtyvän riskejä on madallettava: pienyrittäjien sosiaali- ja eläkejärjestelmät on saatava tasa-arvoisiksi palkansaajien kanssa sekä oikeus työttömyysturvaan ja sen saamisen byrokratia vähemmäksi.

Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen on saatava helpotuksia, kuten esimerkiksi palkan sivukulujen huojennus pariksi ensimmäiseksi vuodeksi.

Epäonnistuneen yrittäjän inhimillinen kohtelu ja mahdollisuus päästä takaisin jaloilleen on turvattava.

Kohti kannattavampaa maataloutta

Maaseutu on pidettävä elinvoimaisena ja turvattava resurssit liikenneverkon ylläpitämiseen koko maassa. Tavoitteenani on, että Suomen pellot säilyvät viljeltyinä, metsät hoidettuina ja maaseutu asuttuna ja että maaseutuyrittäjät saavat työstään ansaitsemansa palkan. Keinoja tähän ovat maatalousyrittäjien sosiaali- ja eläketurvan kehittäminen ja toimivan lomitusjärjestelmän ylläpitäminen.

 

Kristillisten juurien arvostaminen

Kristillinen perintömme saa olla päiväkodeissa ja kouluissa näkyvillä. Setaa ei automaattisesti pidetä asiantuntijana lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksessa: oppilaan/perheen on voitava kieltäytyä Setan tuottamasta materiaalista ja opetuksesta, sillä se on etujärjestö.

Tyttöjä saa kutsua tytöiksi ja poikia pojiksi.

 

Kati Nummensalo

Kati Nummensalo on 44-vuotias perheenäiti, luokanopettaja ja kaupunginvaltuutettu Seinäjoelta.